Ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ε.Ε.Χ προέβησαν στην δημιουργία τράπεζας αίματος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1 : σύσταση και σκοπός

1.) Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος συστήνουν τράπεζα αίματος με επωνυμία “Τράπεζα Αίματος Χημικών” και έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
2.) Η τράπεζα αίματος έχει ως σκοπό :

i. τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση αναγκών των μελών της τράπεζας,
ii. την παροχή βοήθειας για ανεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών της, όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση με διάθεση από την τράπεζα, και
iii. την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του σωματείου.

Άρθρο 2 : εγγραφή μελών

1.) Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στην τράπεζα αίματος έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και οι φοιτητές όλων των τμημάτων χημείας της χώρας.
2.) Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της τράπεζας αίματος απαιτείται η προσφορά αίματος, έστω μια φορά.
3.) Μέλη τα οποία δεν μπορούν να δώσουν αίμα, για λόγους υγείας, μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν με τη προσφορά αίματος από κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο.
4.) Η τράπεζα αίματος δέχεται προσφορές αίματος από φίλους και τρίτους, χωρίς απαίτηση εγγραφής στο μητρώο μελών της τράπεζας.

Άρθρο 3 : διάκριση μελών

1.) Τα μέλη της τράπεζας αίματος διαχωρίζονται σε τακτικούς και αρωγούς εθελοντές αιμοδότες, έχοντας διαφορετικά δικαιώματα:

i. τακτικοί αιμοδότες θεωρούνται τα μέλη της τράπεζας που προσφέρουν αίμα με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, ενώ, κατ’ αντιδιαστολή,
ii. αρωγοί αιμοδότες θεωρούνται τα μέλη που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη της μιας φοράς ανά ημερολογιακό έτος, λόγω επιλογής τους.

2.) Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία τους χαρακτηρίζονται ως αρωγοί αιμοδότες. Χαρακτηρίζονται ως τακτικοί αιμοδότες μετά από δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών από την εγγραφή τους.
3.) Μέλη που χαρακτηρίσθηκαν ως αρωγοί αιμοδότες μπορούν να προβούν σε δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ημερολογιακών ετών για να χαρακτηριστούν ως τακτικοί αιμοδότες.

Άρθρο 4 : αριθμός φιαλών-ανώτατο όριο

1.) Χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος μπορούν να κάνουν:z

2.) Ως ανώτατο όριο φιαλών χορήγησης ορίζεται:

i. Για τους τακτικούς αιμοδότες και τους Α΄ βαθμού συγγενείς τους την ποσότητα που έχουν δώσει και μέχρι 4 επιπλέον φιάλες, εφόσον το επιτρέπει τα κατώτερο όριο αποθέματος.
ii. Για τους αρωγούς αιμοδότες, συνολικό ανώτατο όριο 2 φιάλες ανά μέλος με υποχρεωτική επιστροφή σε διάστημα 3 μηνών.

3.) Εάν κάποιο μέλος της Τράπεζας Αίματος, ενώ έχει δανεισθεί ποσότητα αίματος δεν επιστρέψει ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται, διαγράφεται και δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.
4.) Ορίζεται κατώτερο όριο αποθέματος οι 20 φιάλες.

Άρθρο 5 : αιμοδοσία μελών

1.) Κάθε μέλος μπορεί να δίνει αίμα καθημερινά στο κέντρο αιμοληψιών του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
2.) Τα μέλη εθελοντές αιμοδότες οφείλουν να ενημερώνουν το εκάστοτε Νοσοκομείο ότι η αιμοδοσία τους γίνεται για την τράπεζα αίματος χημικών. Η διευκρίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς στοιχείων, για την ενημέρωση των καρτών μέλους των αιμοδοτών καθώς και για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων με το Τμήμα Αιμοδοσίας.
3.) Μετά από απαίτηση των μελών και συνεννόηση με την Κινητή Μονάδα Αιμοληψιών μπορεί να οργανωθεί αιμοδοσία σε οποιοδήποτε περιοχή.

Άρθρο 6 : επιτροπή διαχείρισης

1.) Την διαχείριση της τράπεζας αίματος έχει τριμελής επιτροπή, η οποία ορίζεται με φανερή ψηφοφορία σε κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος
2.) Η χρονική διάρκεια θητείας της τριμελούς επιτροπής ορίζεται ίση με το χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
3.) Η επιτροπή διαχείρισης της τράπεζας αίματος έχει ως αρμοδιότητες:

i. τον συνεχή έλεγχο των αποθεματικών μονάδων αίματος της τράπεζας,
ii. την έγκριση διάθεσης μονάδων αίματος στα μέλη και στους δικαιούχους,
iii. τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας,
iv. τις διαδικαστικές συναλλαγές, την τήρηση βιβλίου εγγεγραμμένων μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους,
v. την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών καρτελών των μελών,

4.) Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, η επιτροπή δίνει προφορική έγκριση διάθεσης αλλά υποχρεωτικά και έγγραφη έγκριση μέσα σε μια (1) ημέρα.

Άρθρο 7

Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση της επιτροπής διαχείρισης.

Άρθρο 8

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί, να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου καθώς και άρθρο ή άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, που αποτελείται από εννιά [9] άρθρα, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, μετά από απόφασή του, για οποιοδήποτε λόγο αυτό κρίνει σκόπιμο ή σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας Αίματος.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος, το υπάρχον απόθεμα περιέχεται στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.