ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εξαγωγή της καμπύλης της ταχύτητας της αντίδρασης  Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu
με βάση τα πειραματικά δεδομένα που λαμβάνονται από τη φασματοφωτομετρική παρακολούθηση της αντίδρασης με τη βοήθεια ενός φωσματοφωτόμετρου, το οποίο κατασκευάστηκε από απλά υλικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας Arduinο. Επίσης, περιγράφεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται κατασκευασμένη με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα που πρόεκυψαν από την εκτέλεση του πειράματος. Τελικά αποτελεί εργαστηριακή άσκηση που απευθύνεται σε μαθητές με ηλικία 15-17 χρόνων

pdf_icon_smallΜέτρηση της ταχύτητας αντίδρασης με τον μικροελεγκτή Arduino. Ξεντές Γεώργιος, Νότιος Νεκτάριος