ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Άρθρο 1ο

Iδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Η συνένωση και σύσφιξη των σχέσεων των Χημικών και η οργάνωσή τους για την προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων και συμφερόντων τους.

Η ενεργοποίηση των μελών του για την πολιτιστική, μορφωτική και οικονομική πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, η προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, η συμβολή στη μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης της χώρας για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Η συμβολή στην αντιμετώπιση των εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:

Η προβολή και επιδίωξη πραγματοποίησης των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την προβολή των αιτημάτων και απόψεων των μελών του για μορφωτικά, επιστημονικά, εκπολιτιστικά, κοινωνικά και εθνικά θέματα με κάθε είδους δημόσια εκδήλωση.

Η συγκρότηση συμβουλευτικών οργάνων, με τη συνεργασία συγγενών σωματείων και το συντονισμό τους.

Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κρίνεται πρόσφορο κάθε φορά.

Άρθρο 4ο

Πόροι του Σωματείου είναι:

  1. Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών και οι εισφορές, τακτικές ή έκτακτες.
  2. Έσοδα από περιουσία, πώληση εντύπων, λαχειοφόρες αγορές και κάθε άλλη νόμιμη εκδήλωση.
  3. Δωρεές μελών, τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), επιχορηγήσεις, διαθήκες και κάθε όμοια παροχή, αρκεί να μην περιέχει όρο που να υποχρεώνει το σύλλογο σε εκτροπή από τους σκοπούς του.
  4. Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 5ο

Μέλη του Σωματείου είναι όλοι οι Έλληνες πτυχιούχοι Χημικοί ή Χημικοί Μηχανικοί των Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από επίσημο όργανο του κράτους, που εργάζονται και διαμένουν στη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη). Μέλη εκτός Μακεδονίας και Θράκης παραμένουν μόνον όσοι είναι ήδη γραμμένοι στο Σωματείο.

1.      Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με έγγραφη αίτηση προς το Σωματείο και έγκρισή της από το Δ.Σ. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται απαραίτητα με φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών ή τον αριθμό μητρώου του σαν μέλος Ε.Ε.Χ. ή του Τ.Ε.Ε. Η αποδοχή των αιτήσεων είναι υποχρεωτική από το Δ.Σ., εφόσον ο αιτών εξασφαλίζει αποδεδειγμένα τις από το καταστατικό απορρέουσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής απόφασης του Δ.Σ. το θέμα της εγγραφής συζητείται υποχρεωτικά στην επόμενη Γ.Σ. πριν από την ημερήσια διάταξη.

2.      Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απλή πλειοψηφία από την τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ή νομικά πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες ή έχουν συμβάλει ιδιαίτερα σημαντικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Γι’ αυτά τηρείται ιδιαίτερος κατάλογος και δεν εγγράφονται στο μητρώο μελών.

Άρθρο 6ο

Όλα τα τακτικά μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και με τις αποφάσεις του Σωματείου έχουν δικαίωμα:

1.      Να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου και να έχουν την συμπαράστασή του μέσα στα πλαίσια του καταστατικού.

2.      Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν τον λόγο, να ψηφίζουν και να ψηφίζονται, να κάνουν έλεγχο και κριτική, εφόσον είναι τακτοποιημένα ταμειακά.

3.      Τακτοποιημένα ταμειακά είναι τα μέλη που πλήρωσαν τόσο τις έκτακτες όσο και τις τακτικές τους εισφορές μέχρι το τρέχον έτος.

4.      Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών.

5.      Τα μέλη οφείλουν να βοηθήσουν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και να τακτοποιούνται ταμειακά.

6.      Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα, εκτός από το να εκλέγουν και να εκλέγονται, και δεν συμμετέχουν σε ψηφοφορίες κατά τη Γ.Σ.

Άρθρο 7ο

Αποχώρηση – ποινές:

1.      Κάθε μέλος για να αποχωρήσει από το Σωματείο υποβάλλει αίτηση αποχώρησης και υποχρεώνεται να καταβάλει τις τακτικές και έκτακτες τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές μέχρι την ημέρα αποχώρησής του.

2.      Α) Μέλος που καθυστερεί πάνω από τρείς μήνες τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές του και αρνείται την καταβολή τους πριν ή και στη διάρκεια τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να μετέχει σ’ αυτές χωρίς δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» ή συμμετοχή σε ψηφοφορίες. Β) Μέλος που καθυστερεί συνδρομές πάνω από τρία χρόνια διαγράφεται υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ. από τη δύναμη των μελών του Σωματείου, μετά από έγγραφη συστημένη υπόμνηση, έχοντας το δικαίωμα αυτόματης επανεγγραφής μετά την καταβολή των εισφορών της τριετίας που καθυστερεί.

3.      Μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου, παραβιάζει το καταστατικό και η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του συλλόγου, μπορεί να υποστεί ποινή.

4.      Κάθε πράξη ή παράλειψη μέλους που αντιβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας περί σωματείων, αποτελεί παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί ποινή.

5.      Πειθαρχική κύρωση ή ποινή σε μέλος για τις επιστημονικής, θρησκευτικές και πολιτικές του πεποιθήσεις, δεν επιτρέπεται.

6.      Ποινές είναι α) έγγραφη παρατήρηση, β) έγγραφη επίπληξη, γ) προσωρινή διαγραφή μέχρι 6 μήνες και δ) οριστική διαγραφή.

7.      Η πρόταση της ποινής διαγραφής υποβάλλεται από το Δ.Σ. ή από 10 μέλη στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, που αποφασίζει οριστικά πριν από την ημερήσια διάταξη. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία 2/3. Μέλος που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανεγγραφή του μετά από ένα χρόνο με αίτηση προς το Δ.Σ. που την εισάγει για απόφαση στη Γενική Συνέλευση, η οποία και κρίνει με μυστική ψηφοφορία και ανακαλεί ή όχι την απόφαση διαγραφής με την ίδια πλειοψηφία (2/3) και πριν από την ημερήσια διάταξη. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του ιδίου άρθρου.

8.       Οι υπόλοιπες ποινές επιβάλλονται από το Δ.Σ. που εφόσον πεισθεί πως η κατηγορία αυτή είναι βάσιμη, καλεί το μέλος σε γραπτή  απολογία μέσα σε 15 μέρες και κοινοποιεί την απόφαση με ανάρτησή της στα γραφεία του Σωματείου και στο μέλος. Παράλειψη απολογίας δεν αποτρέπει την επιβολή ποινής. Το μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που επικυρώνει ή όχι την ποινή με πλειοψηφία 2/3 πριν από την ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 8ο

Όργανα του Σωματείου είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 9ο

1.      Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο και έχει την εποπτεία και την τελική απόφαση σε κάθε υπόθεση του Σωματείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Α) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε κάθε χρόνο εντός του μήνα Οκτώβριου και έκτακτη όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών, οπότε το Δ.Σ. πρέπει να τη συγκαλέσει μέσα σε 10 το πολύ μέρες. Στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου χρόνου γίνεται απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή και προκηρύσσονται οι εκλογές εντός του μηνός Νοέμβριου. Β) Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση περιέχει υποχρεωτικά τα θέματα, τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται μια εβδομάδα πριν σε δυο καθημερινές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, θυροκολλάται στα γραφεία του Σωματείου και κοινοποιείται ταχυδρομικά στα μέλη ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Γ) Το Δ.Σ. δέχεται εγγραφές νέων μελών και υποψηφιότητες μέχρις τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε σταματά υποχρεωτικά. Ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση με την έναρξή της τις υποψηφιότητες. Δ) Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για όλα τα τεχνικά θέματα της ψηφοφορίας και την τήρηση της τάξης και των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού, αποφασίζει για κάθε ένσταση και μετά την λήξη της ψηφοφορίας κάνει την καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με πράξη της. Το υλικό των αρχαιρεσιών φυλάγεται σε σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή φάκελο, μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.

2.      Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία του μισού συν ένα μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται χωρίς άλλο την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και έχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων.

3.      Τις Γενικές Συνελεύσεις διευθύνει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο και δυο Γραμματείς εκλεγμένους με ανάταση των χεριών και με απλή πλειοψηφία, με την έναρξη των εργασιών τους.

4.      Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση των χεριών και για προσωπικά θέματα με μυστική ψηφοφορία υποχρεωτικά. Μυστική ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί εφόσον ζητηθεί στη Γενική Συνέλευση και εγκριθεί από αυτήν.

5.      Θέματα εκτός ημερησίας διαταγής μπορούν να μπουν με απόφαση της Γ.Σ., αλλά συζητούνται στο τέλος.

6.      Η τακτική Γενική Συνέλευση ανά τριετία εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 5μελή Εφορευτική Επιτροπή με ευθύνη της οποίας γίνονται οι εκλογές εντός του μήνα Νοεμβρίου. Η τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ., επιβάλλει ή ανακαλεί πειθαρχικές ποινές και καθορίζει τις συνδρομές των μελών, τακτικές ή έκτακτες.

Άρθρο 10ο

Οι εκλογές γίνονται υποχρεωτικά εντός του μήνα Νοεμβρίου από τη Γενική Συνέλευση που έχει απαρτία και στις ώρες 9:00 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ. της ημέρας διενέργειας, με ευχέρεια παράτασης της ώρας από την Εφορευτική Επιτροπή. Για την ανάδειξη 9μελούς Δ.Σ. και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει ψηφίζουν αυτοπροσώπως και η ψηφοφορία είναι μυστική. Η ψηφοφορία γίνεται με έντυπα ψηφοδέλτια και φακέλους που διανέμονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπάίνουν με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 11ο

Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφόροι υποδεικνύουν με σταυρό τον/την υποψήφιο ή τους υποψήφιους της προτίμησής τους. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται εννέα εκ των υποψηφίων και για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρείς εκ των υποψηφίων, που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εκτός από αυτούς, ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή κατά τη σειρά επιτυχίας τους και επιλαχόντες αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη ελεγχθέντων. Η διαλογή γίνεται αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Κατά τη διαλογή μπορούν να παρευρίσκονται όσοι εκ των υποψηφίων το επιθυμούν. Πρόσωπα που μετέχουν στην Εφορευτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι.

Άρθρο 12ο

1.      Το Σωματείο διοικείται από το 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια.

2.      Ο πλειοψηφιών του ενιαίου ψηφοδελτίου έχει υποχρέωση να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα το πολύ 10 ημερών από την εκλογή του και προεδρεύει στην πρώτη συνεδρίαση μέχρι την οριστική συγκρότηση του νέου Δ.Σ. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται: ο Πρόεδρος, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, με σχετική. Αν με την δεύτερη ψηφοφορία για τον Πρόεδρο δεν βγαίνει απόλυτη πλειοψηφία, στην Τρίτη βγαίνει κι αυτός με σχετική. Σε ισοψηφίες μετά από 3 συνεδριάσεις γίνεται κλήρωση για όλες τις θέσεις που σημειώθηκε ισοψηφία.

3.      Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει μέσα σε πέντε το πολύ μέρες από τη συγκρότησή του στο νέο Δ.Σ. κάθε περιουσιακό ή άλλο στοιχείο, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

4.      Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 15 μέρες ή δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε υπάρξει ανάγκη ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη του, με αίτηση που αναγράφει και τα θέματα, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει σε 5 το πολύ μέρες από την υποβολή της.

5.      Το Δ.Σ. έχει απαρτία με την παρουσία 5 μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενός θέματος, αυτό επαναφέρεται σε νέο Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, στα οποία υπογράφουν τα παρόντα μέλη μετά το πέρας της συνεδρίασης.

6.      Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει των ισχυόντων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Καταρτίζει επιτροπές με συμβουλευτικό χαρακτήρα για τη μελέτη ειδικών κλαδικών ζητημάτων. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, εκτός από την περίπτωση διάθεσης ή εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει σχετικά με πλειοψηφία ¾.

7.      Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ. από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα και τον αντικαθιστά ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου. Αν οι κενές θέσεις γίνουν τρείς, γίνεται επαναληπτική εκλογή γι’ αυτές τις θέσεις. Τα ίδια ισχύουν και για περίπτωση παραίτησης μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης μέλους του Προεδρείου, μετά την είσοδο του νέου μέλους στο Δ.Σ., η θέση που χηρεύει καταλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12. Αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και πλειοψηφία 2/3 του συνόλου. Για τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία.

8.      Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Σωματείου που μπορούν να παρίστανται σας απλοί ακροατές, να παίρνουν τον λόγο για θέματα που τους αφορούν, με απόφαση του Δ.Σ. και να αποβληθούν αν παρενοχλούν τη συνεδρίαση.

Άρθρο 13ο

1.      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ. και συγκροτεί την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, εποπτεύει την λειτουργία των γραφείων και υπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Γραμματέα. Υποχρεώνει να ενημερώνει το Δ.Σ. και να του γνωστοποιεί όλες τις ενέργειές του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.

2.      Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα.

3.      Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία, τα αρχεία και την αλληλογραφία και υπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, εκτός από τα διαχειριστικά. Τηρεί το βιβλίο περιουσίας του Σωματείου και κατέχει τη σφραγίδα.

4.      Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας βοηθά και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του, όταν αυτός κωλύεται.

5.      Ο Ταμίας κρατάει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, υπογράφει και κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση κάθε δαπάνης από το Δ.Σ. Έκτακτα και με την εντολή του Προέδρου μπορεί να εκτελέσει χωρίς ένταλμα δαπάνες μέχρι 10.000 δραχμές, με την εκ των υστέρων έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ., αυτό το ποσό δεν μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα τα χρήματα που διαχειρίζεται στο όνομα του Σωματείου, εκτός από ποσό που κάθε φορά καθορίζει το Δ.Σ. και υποβάλλει σ’ αυτό μηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων για έγκριση.

Άρθρο 14ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. για ισόχρονη θητεία μ’ αυτό και ελέγχει τις διαχειριστικές του πράξεις και την τήρηση των πρακτικών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο και τακτικά πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, οπότε και υποβάλλει σ’ αυτήν έκθεση με τις παρατηρήσεις της. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο

Η τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία του ½ συν 1 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Με τους ιδίους όρους αποφασίζεται και η διάλυση του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης το αρχείο του Σωματείου κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η περιουσία του περιέχεται σε αναγνωρισμένο σωματείο χημικών, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τόσο το αρχείο όσο και η περιουσία του Σωματείου αποδίδονται αυτόματα σε περίπτωση ανασύστασης του Σωματείου στον ίδιο χώρο μέσα σε ένα χρόνο. Απαγορεύεται να γίνει διανομή μεταξύ μελών του Σωματείου ή ιδιωτών.

Άρθρο 16o

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα που έχει στη μέση συσκευή «ΚΙΡΡ» και χρονολογία 1928 και περιφερειακά τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το Σωματείο τηρεί α) βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, β) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) πρωτόκολλο εγγράφων εισερχομένων και εξερχομένων, δ) αρχεία εγγράφων, ε) μητρώο μελών, στ) βιβλίο ταμείου, ζ) διπλότυπα ενταλμάτων πληρωμής και αποδείξεων εισπράξεων η) φάκελο με δικαιολογητικά δαπανών, θ) βιβλίο περιουσίας και όποιο άλλο τυχόν στοιχείο κριθεί απαραίτητο με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις διατάξεις του Α.Κ.

 

Θεσσαλονίκη  27/2/2002

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου

Δημήτριος Γιαννακουδάκης