ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι εκπαιδευτικοί των ημερών μας καλούνται να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία ο μαθητής ασχολούμενος με αυθεντικές σχολικές δραστηριότητες που έχουν νόημα, να συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά κατά τη διαδικασία της μάθησης μέσα σε μία παραγωγική και συνεργατική ατμόσφαιρα. Ο όρος «συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές» έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να περιγράψει τις εκπαιδευτικές τεχνικές που είναι επικεντρωμένες στον μαθητή και όχι στον εκπαιδευτικό. Μεταξύ άλλων στις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές ανήκουν ο καταιγισμός ιδεών, η χαρτογράφηση εννοιών, η μελέτη περίπτωσης, το debate και η συζήτηση. Ακόμα και η τεχνική της εισήγησης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν συνδυάζεται με συμμετοχικές τεχνικές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση διδασκαλίας για την ενότητα «Ρύπανση του νερού» του μαθήματος της Χημείας της Β’ τάξης του Γυμνασίου. Ειδικότερα, προτείνεται ένα αναλυτικό σενάριο διδασκαλίας, ενώ παράλληλα αιτιολογείται η λειτουργία των συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών που προτείνονται.

 

pdf_icon_small Η ρύπανση του νερού με την ενεργό συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Καραμανίδης Ασημάκης.