ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αναζήτηση της αναλογίας μεταξύ αλγοριθμικών και εννοιολογικών συστατικών που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα θέματα Χημείας οδηγεί στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού κωδικοποίησης ο οποίος θα παρέχει λεπτομερείς χαρακτηρισμούς των ερωτήσεων Χημείας και επομένως θα αποτελεί χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό.
Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια ταξινόμησης και κωδικοποίησης επιλεγμένων θεωρητικών θεμάτων που έχουν τεθεί ως ζητούμενα σε Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας κατά τη χρονική περίοδο 2002-2012.Η κωδικοποίηση έγινε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο οι ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν σε ερωτήσεις ορισμού, αλγοριθμικές και εννοιολογικές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο επιχειρήθηκε μία πιο λεπτομερής κωδικοποίηση των ερωτήσεων σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους που επιδιώκονται.

pdf_icon_small Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας. Μία συστηματική ταξινόμηση και κωδικοποίηση των θεωρητικών θεμάτων της περιόδου 2002-2012