Ανασκόπηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου, των Θεσμών και των Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεδίο της Τοξικολογίας των Χημικών

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη επισκόπησης των κανονιστικών
αρχών και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων στο
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, μετά το εισαγωγικό μέρος, όπου περιγράφεται η ιστορική αναδρομή της
εξέλιξης της επιστήμης της τοξικολογίας, καθώς επίσης και οι κλάδοι της σύγχρονης
τοξικολογίας αλλά και η ιστορία και η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύονται τα
κανονιστικά πλαίσια της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ο ρόλος των
εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων στην εφαρμογή αυτής. Πιο συγκεκριμένα,
περιγράφονται η δομή και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων αναφορικά με την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών REACH, CLP, BPR
και PIC, καθώς επίσης και η σχέση του Οργανισμού με τις υπόλοιπες ενωσιακές
κανονιστικές αρχές αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο των χημικών. Στα
πλαίσια της περιγραφής του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων,
αναλύονται τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την αποτελεσματική εφαρμογής της
νομοθεσίας (βάσεις δεδομένων, εργαλεία ΙΤ), ενώ γίνεται αναφορά επίσης στα υφιστάμενα
και στα μελλοντικά σχέδια δράσης του, αξιολογώντας παράλληλα το βαθμό επίτευξης των
στόχων που έχουν τεθεί. Επιπροσθέτως, σκιαγραφείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει
τις δοκιμές ασφαλείας των χημικών, παρουσιάζοντας τις διαθέσιμες εναλλακτικές
μεθόδους και το ρόλο των εμπλεκόμενων ευρωπαϊκών φορέων στην επίτευξη εναρμόνισης
με τις αρχές 3R.

Τέλος, στη παρούσα εργασία περιγράφεται επίσης το ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίζει τη
νομοθεσία περί χημικών στις Η.Π.Α, ενώ αναλύονται και οι διαστάσεις της επίδρασης της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί της αντίστοιχης αμερικανικής, αναφέροντας, μεταξύ άλλων,
και τα βήματα της διμερής διατλαντικής συνεργασίας στη πάροδο του χρόνου.

Δείτε το άρθρο