ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στα γραφεία του ΠΤ ΚΔΜ της ΕΕΧ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 3ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις

  2. Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης

  3. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ: Α. Ζουμπούλης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ:  Ι. Ζώη